Onderhandelingsresultaat Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Geachte leden,

Wij hebben heugelijk nieuws met u te delen. Er zijn onlangs twee belangrijke voortgangen geboekt waar wij u graag over willen informeren.

Naamswijziging VZA
De VZA is van naam gewijzigd. Op 8 april jongstleden is de notariële akte verleden met betrekking tot de naamswijziging. Per deze datum gaat de Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) verder onder de naam Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA). Met de komst van de WBTR heeft het bestuur ervoor gekozen om de statuten aan te laten passen, zodat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met ingang van 1 juli 2021. Tegelijkertijd hebben wij met deze statutenwijziging een moderniseringsslag gemaakt en is daar een naamswijziging uit voortgekomen.

Voor u betekent dit dezelfde betrokken dienstverlening zoals u van ons gewend bent, maar dan in een nieuw jasje. Op de achtergrond wordt er dan ook hard gewerkt aan een frisse nieuwe uitstraling met een nieuw logo en een vernieuwde website. Gedurende deze transitiefase zal het oude logo, de website en het emailadres van de VZA beschikbaar blijven tot alle aanpassingen met de nieuwe naam zijn afgerond. Wij zullen u zo goed als mogelijk op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen.

Onderhandelingsresultaat Cao Apothekers in Dienstverband
Het andere nieuws die wij graag met u delen is het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor de Cao Apothekers in Dienstverband. Zoals u reeds van ons had vernomen is de LAD in 2019 van de onderhandelingstafel gestapt. Wij hebben echter aansluiting gevonden met de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). VJA heeft deze kans aangegrepen om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Daarvoor hebben zij de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) opgericht, om aan de onderhandelingstafel te kunnen aansluiten. Samen met de VAD is er op 7 juli een onderhandelingsakkoord bereikt voor de Cao Apothekers in Dienstverband.

De gesprekken tussen WZOA en VAD hebben in goede sfeer en harmonie plaatsgevonden, met wederzijds begrip voor elkaars standpunten en zienswijzen. De inzet was om te komen tot een marktconforme collectieve arbeidsovereenkomst voor apothekers in dienstverband.

De rode lijn in het akkoord is: modernisering van de cao, salarisverhoging 2021, per 31 december 2021 een nieuwe verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever & werknemer en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Samenvattend:

Looptijd
De looptijd van deze cao is van 1 september 2021 tot 1 juli 2022. De onzekerheden, zoals een nieuw regeerakkoord, uitkomsten NZA-onderzoek etc. zijn te groot om een langere looptijd nu te rechtvaardigen.

Do the job contract
In de huidige cao is zeer veel gedetailleerd geregeld. Het vak van apotheker heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Partijen streven naar een cao die recht doet aan de volwassen en professionele relatie tussen apotheker/werkgever en apotheker in dienstverband. Om dit te realiseren bieden partijen de apotheker/werkgever en apotheker in dienstverband in de nieuwe cao de keuze voor een zogenaamd “Do the Job contract”. Met deze keuze kunnen werkgever en werknemer hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de apotheek op een volwassen en flexibele wijze verdelen.

Ouderen verlof
Werkgevers en werknemers hebben overeenstemming over het afschaffen van de opbouw van extra vakantieverlof op basis van leeftijd. De op 1 september 2021 bestaande rechten op leeftijdsdagen bij apothekers in dienstverband worden gerespecteerd en bevroren, er vindt vanaf 1 september 2021 geen nieuwe opbouw van leeftijdsdagen meer plaats. Partijen zullen tijdens de looptijd van deze cao onderzoeken op welke wijze de hierdoor vrijkomende financiële middelen kunnen worden ingezet voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de apotheker in dienstverband.

Loon ontwikkeling: structureel
De salaristabellen voor apothekers in dienstverband worden per 1 september 2021 structureel verhoogd met 2,25% (let op, dit is niet met terugwerkende kracht!)
De salaristabellen voor apothekers in dienstverband worden per 1 januari 2022 structureel verhoogd met 0,5%.

Loon ontwikkeling: incidenteel
In december 2021 ontvangen apothekers in dienstverband een incidentele uitkering van 1%, gerekend over de in 2021 tot en met de maand december genoten bruto maandsalarissen inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar ze per 1 december 2021 in dienst zijn.

Pensioen: kostenontwikkeling en regie
Apothekers in loondienst zijn aangesloten bij het beroepspensioenfonds SPOA via de BPOA. De leden van BPOA, waaronder de apothekers in dienstverband, stellen het pensioenreglement en de premieontwikkeling vast. Het is om deze reden dat cao-partijen afspraken hebben gemaakt waarbij de financiering van de pensioenregeling gelijkwaardig verdeeld wordt: 50-50%.

Met ingang van 01-01-2022 zal de pensioenpremie gelijk worden verdeeld tussen werkgevers en werknemers.  We steken “budgettair neutraal” over. De hierdoor vrijkomende middelen aan de zijde van de werkgevers worden ingezet voor de compensatie van de effecten voor de werknemers, door een structurele extra verhoging van de salaristabellen. Voor de berekening van de compensatie zal de van toepassing zijnde pensioenpremie op 31-12-2021 aangehouden worden (ijkmoment). Gelet hierop zal de extra verhoging van de salaristabellen uitkomen op zo’n 4%. Partijen zullen de definitieve berekening laten uitvoeren door een deskundige derde en dit zal in de loontabellen worden opgenomen.

Vanaf 2022 is de premiekostenverdeling voor werkgevers en werknemers gelijk. De komende jaren gaat er veel gebeuren op het pensioen gebied. Deze afspraken bieden het voordeel aan werkgevers en werknemers meer samen op te laten trekken, ondanks dat het een beroepspensioenfonds is. Dit zullen we benoemen in de preambule van de cao.

Loontabellen
In de huidige cao staan de jaarlonen afgebeeld (excl. vakantiegeld). Partijen hebben afgesproken om voortaan te werken met twee maandloon tabellen. Een tabel op basis van gemiddeld 38 uur per week en een op basis van gemiddeld 40 uur per week. Dit maakt de vergelijkbaarheid van de salarissen met andere sectoren gemakkelijker.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling voor apothekers in loondienst die vallen onder de Cao Apothekers in Dienstverband
Op grond van de huidige cao vergoedt de werkgever de door de werknemer af te sluiten genoemde verzekeringen. Cao-partijen zijn overeengekomen dat de werkgevers voor apothekers in loondienst een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering zullen afsluiten. De premie daarvan wordt betaald door de werkgever. Door het aanbieden van een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is het mogelijk om aan de arbeidsongeschikte werknemer meer zekerheid voor financiële terugval te bieden, in geval van een WIA-uitkering. Tegelijkertijd biedt deze collectiviteit voor de werkgever meer duidelijkheid en een lagere premie.

Vergoedingen
In de huidige cao zijn (maximum) vergoedingen (N.B. op declaratie basis) opgenomen voor beroepskosten en andere onkosten. Deze vergoedingen verhogen we van € 3255,- naar € 3500,-. Uit dit bedrag kunnen ook eventuele kosten van thuiswerken worden vergoed. Daadwerkelijke vergoeding daarvan is afhankelijk van de fiscale regelgeving hierover. 

Bij uitdiensttreden van de werknemer geldt een terugbetalingsplicht, waarbij alleen de opleidingskosten voor de specialisatie tot apotheker-specialist terugbetaald dienen te worden (met een maximum van € 2.300,-).

Beoordelingssystematiek: het goede gesprek
De professionele verhouding tussen apotheker/werkgever en apotheker in dienstverband doet eer aan een hedendaagse beoordelingssystematiek die niet in een rigide systeem te vatten is.

Daarom wordt deze vervangen door gesprekken waarin o.a. verwachtingen, taken en werkbelasting besproken worden. In de cao zullen er handvatten worden gegeven om dergelijke gesprekken tussen werkgever en werknemer vorm te geven.

Wij menen hiermee een cao-akkoord neer te leggen dat recht doet aan de positie van werkgevers en werknemers in de branche, waaronder het maatschappelijk belang van de functie van apotheker in de 1e lijn alsook de ontwikkelingen in de sector.

De door de overheid beschikbaar gestelde OVA-ruimte wordt momenteel niet direct beschikbaar gesteld aan de apothekers. De discussie omtrent de OVA-gelden heeft het proces gecompliceerd en is nog zeker niet afgerond. Partijen zullen gezamenlijk optrekken in de discussie om beschikbaarheid van de OVA-gelden in de eerstelijnsfarmacie te bewerkstelligen.

Wij leggen het onderhandelingsresultaat dan ook positief voor aan u!

Op grond van artikel 2 lid 3 van de Statuten is voor het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst goedkeuring vereist van de algemene vergadering, dientengevolge dient deze kennisgeving ook als vooraankondiging voor een tussentijdse ALV.

De algemene ledenvergadering van de WZOA zal plaatsvinden op donderdag 12 augustus van 12:00 - 13:00 uur. De vergadering zal in digitale vorm plaatsvinden met de mogelijkheid om vanaf twee weken voorafgaand aan de vergadering uw stem uit te brengen.

Let op: de stemming voor de Cao Apothekers in Dienstverband zal voorafgaand digitaal plaatsvinden en niet op de vergadering zelf. Bij eventuele vragen verzoeken wij u dat ook ruim voorafgaand aan de vergadering in te sturen naar info@vza.nu.

Op de ALV zal één onderwerp aan bod komen, namelijk de Cao Apothekers in Dienstverband. 

De agenda voor de ALV van donderdag 12 augustus 2021:
- Opening door de voorzitter, mw. Karin Beuning
- Toelichting op de Cao Apothekers in Dienstverband door de onderhandelaar, dhr. Reinier Bax
- Gelegenheid voor vragen
- Afsluiting door de voorzitter

 Aanmelden voor de ALV kan via dit formulier. 

Graag tot dan!

 

Met vriendelijke groet,

het WZOA-bestuur

Nieuws Overzicht